LOGO
pl en
40 pkt MNiSW dla Psychiatrii i Psychologii Klinicznej

Informujemy, że 18 lutego 2021 r. Minister Edukacji i Nauki w komunikacie o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zwiększył liczbę punktów przypisaną „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” do 40.

Współwięźniowie kontra rodzina – poczucie przynależności wytatuowanych więźniów

Poczucie przynależności do grupy może być formą adaptacji do warunków izolacji więziennej. Jednak nadmierna identyfikacja grupowa może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla tożsamości jednostki. Odczuwane wsparcie w relacjach społecznych stanowi znaczący zasób osobisty osób skazanych. Tożsamość społeczna osób skazanych wpływa na ich zachowanie, a tym samym na efekt oddziaływań penitencjarnych. Stąd celem pracy było określenie poczucia przynależności do grupy wśród skazanych, którzy posiadają modyfikacje ciała.

Mateusz Jan Lammek
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (3), p. 159–163
Związek czynników biopsychospołecznych z masą oraz składem ciała dzieci w wieku przedszkolnym

Na podstawie badań szacuje się, że od początku XXI wieku na świecie potroiła się liczba osób otyłych do 18. roku życia. W Polsce odsetek dzieci i młodzieży z nadwagą oscyluje wokół 12–15%, a z otyłością – wokół 5–11%. Celem badania była ocena czynników biopsychospołecznych powiązanych ze wskaźnikami otłuszczenia u dzieci przedszkolnych. Badanie może stanowić materiał porównawczy do podobnych badań, obejmujących inne populacje czy przedziały czasowe. 

Bogna Batko, Małgorzata Kowal, Marta Szwajca, Maciej Pilecki
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (3), p. 164–173
Zdrowie psychiczne w czasie pandemii COVID-19 – przegląd literatury

Zapalenie płuc wywołane zakażeniem SARS-CoV-2 pojawiło się w Wuhan City w chińskiej prowincji Hubei już w grudniu 2019 roku. Wybuch pandemii COVID-19 doprowadził do światowego kryzysu zdrowia publicznego. W odpowiedzi na szybko rosnącą liczbę publikacji na ten temat podjęto próbę kompleksowego przeglądu wczesnych doniesień, które ukazały się w piśmiennictwie o zasięgu międzynarodowym do początku maja 2020 roku. W niniejszej pracy szczegółowo opisano wpływ pandemii na populację ogólną, ponieważ zgodnie z badaniami personel medyczny doświadcza odmiennych, specyficznych stresorów. 

Magdalena Gawrych
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (3), p. 174–182
Współwystępowanie zaburzeń depresyjnych i chorób układu sercowo-naczyniowego. Wybrane aspekty

Zaburzenia depresyjne są często spotykane u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Wiążą się z niepełnosprawnością i zwiększoną śmiertelnością, wyższymi wydatkami na opiekę zdrowotną, obniżoną jakością życia. Celem artykułu jest przegląd najistotniejszych aspektów patofizjologii i farmakoterapii w przypadku współwystępowania depresji i schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz podkreślenie znaczącej roli współpracy psychiatry i kardiologa.

Magdalena Zalewska
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (3), p. 183–190
Samobójstwa i problem zdrowia psychicznego mężczyzn w Polsce

W Polsce kobiety cierpią częściej na większość zaburzeń psychicznych niż mężczyźni (poza uzależnieniami), ale to mężczyźni blisko sześciokrotnie częściej popełniają samobójstwa. Celem artykułu jest dokonanie analizy problemów związanych z samobójstwami i problemami zdrowia psychicznego mężczyzn.

Aleksandra Kielan, Marlena Stradomska, Mariusz Jawoski, Anna Mosiołek, Jan Chodkiewicz, Łukasz Święcicki, Bożena Walewska-Zielecka
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (3), p. 191–195
Przykłady kierowanych do mężczyzn kampanii dotyczących zdrowia psychicznego

Niemal na całym świecie mężczyźni popełniają samobójstwa częściej niż kobiety. Wynika to z wielu kwestii, w tym z faktu, że kobiety relatywnie częściej od mężczyzn szukają pomocy. Wiele krajów rozwiniętych próbowało wdrożyć programy i inicjatywy zapobiegania samobójstwom, ale znikoma część z nich była kierowana bezpośrednio do mężczyzn. Cele niniejszego artykułu obejmują podjęcie rozważań na temat działań profilaktycznych dotyczących trudności natury psychicznej kierowanych do mężczyzn oraz dokonanie dokładnego opisu tych działań. 

Marlena Stradomska, Aleksandra Kielan, Bożena Walewska-Zielecka
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (3), p. 196–201
Stres w dobie pandemii COVID-19 – subiektywna perspektywa psychiatry

Obecna sytuacja epidemiczna jest trudną, wymagającą przystosowania sytuacją społeczną. Pojawiają się nowe, przewlekłe czynniki stresujące, które mogą destabilizować funkcjonowanie jednostki. Wydaje się, że głównymi stresorami w dobie pandemii są lęk przed zachorowaniem (zarówno swoim, jak i bliskich), lęk przed destabilizacją własnej sytuacji ekonomicznej i lęk związany z niepewnością społeczno-gospodarczą.

Piotr Wierzbiński
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (2), p. 98–101
Psychiatra patrzy na ptaki w czasie pandemii COVID-19: obserwacje, introspekcje, interpretacje

Interwencje terapeutyczne oparte na kontakcie z naturą (nature-based) są coraz intensywniej badaną naukowo i wdrażaną do praktyki klinicznej formą pomocy w obszarze psychologii i psychiatrii. W anonimowej ankiecie, przeprowadzonej za pośrednictwem mediów społecznościowych i poczty elektronicznej, zapytano psychiatrów pracujących w Polsce, czy kontakt z naturą, a zwłaszcza obserwacja dziko żyjących gatunków ptaków, wpływa na ich samopoczucie psychiczne w czasie izolacji związanej z pandemią COVID-19 oraz jakie gatunki ptaków udało im się odnotować.

Sławomir Murawiec, Piotr Tryjanowski
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (2), p. 94–97
Co przypadek afantazji mówi nam o funkcjonowaniu wyobraźni i pamięci?

Afantazja jest stosunkowo nowym pojęciem opisującym brak wyobraźni wzrokowej. W niniejszym artykule prezentujemy przegląd literatury na temat tego zjawiska w kontekście funkcjonowania pamięci. Przedstawiamy również studium przypadku wrodzonej afantazji u 24-letniej kobiety, A.B.

Joanna Ganczarek, Renata Żurawska-Żyła, Aleksandra Rolek
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (2), p. 134–141
Studium przypadku z psychologii klinicznej – neuropsychologii. Przykład do egzaminu państwowego

Niniejsze opracowanie jest kolejnym z cyklu i powstało w nawiązaniu do artykułu opublikowanego w „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” w grudniu ubiegłego roku, prezentującego przykład studium przypadku z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego (Rasmus et al., 2019).

Katarzyna Binder-Olibrowska, Anna Cholewa, Paweł Rasmus
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (2), p. 142–150
Zastosowanie psychoterapii u osób z ryzykiem psychozy i we wczesnej psychozie

W ostatnich latach wzrasta świadomość, jak ważne są wczesne rozpoczęcie leczenia psychozy i podejmowanie interwencji prewencyjnych, w których coraz większą rolę odgrywa psychoterapia.

Radosław Tomalski, Igor J. Pietkiewicz
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (2), p. 127–133