Wpływ klasycznych neuroleptyków oraz leków przeciwpsychotycznych II generacji na pamięć operacyjną chorych na schizofrenię
II Klinika Psychiatryczna, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centralny Szpital Kliniczny, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź (Urszula M. Libera, Jolanta Rabe-Jabłońska) I Klinika Psychiatryczna, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centralny Szpital Kliniczny, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź (Iwona Makowska) Zakład Psychologii Osobowości i Różnic Indywidualnych, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź (Aleksandra Rutkowska) Correspondence to, II Klinika Psychiatryczna, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centralny Szpital Kliniczny, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź, tel.: 0 603 043 874
STRESZCZENIE

W literaturze istnieje wiele doniesień akcentujących przewagę leków przeciwpsychotycznych II generacji nad klasycznymi neuroleptykami w oddziaływaniu na procesy poznawcze u pacjentów ze schizofrenią. Jednak w ostatnich latach potwierdzono korzystny wpływ na pamięć operacyjną niewielkich dawek klasycznych neuroleptyków. Grzbietowo-boczna kora przedczołowa odpowiada za sprawne funkcjonowanie pamięci operacyjnej – procesu kluczowego w funkcjonowaniu poznawczym człowieka. Pamięć operacyjna odpowiada za włączanie napływających danych do aktualnie przetwarzanych, zapewnia elastyczność myślenia, a jej sprawne funkcjonowanie odzwierciedla się w funkcjonowaniu szkolnym i zawodowym pacjentów. Cel: Porównanie wpływu klasycznych neuroleptyków i leków przeciwpsychotycznych II generacji na pamięć operacyjną u leczonych ambulatoryjnie chorych na schizofrenię. Drugim celem była ocena korelacji wyników TMT B z rezultatami wskaźników WCST. Materiał: W badaniu wzięło udział 62 pacjentów leczonych ambulatoryjnie (niektórzy z nich byli właśnie wypisywani ze szpitala po osiągnięciu poprawy klinicznej) z powodu schizofrenii, którą rozpoznawano zgodnie z kryteriami ICD-10. Pacjenci zostali zakwalifikowani do dwóch 31-osobowych grup. Uczestników dobrano zgodnie z zasadą parowania pod względem wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz poziomu wykształcenia. Jedna grupa pacjentów była leczona klasycznymi neuroleptykami, a druga lekami przeciwpsychotycznymi II generacji. Metody: WCST oraz TMT A i B. Oceniono korelację między rezultatami wersji B TMT a każdym z 7 wskaźników WCST. Wyniki: Pomiędzy grupami nie odnotowano istotnej statystycznie różnicy w wartościach wskaźników WCST. Obie grupy nie różniły się także znacząco pod względem uzyskanych wyników w TMT dla wersji A i B. Odnotowano słabą ujemną korelację między wskaźnikiem WCST Uczenie się Uczenia a wersją B Testu Łączenia Punktów. Wnioski: Między chorymi leczonymi klasycznymi neuroleptykami i lekami przeciwpsychotycznymi II generacji nie stwierdzono różnic w zakresie sprawności pamięci operacyjnej.

Słowa kluczowe: schizofrenia, pamięć operacyjna, klasyczne neuroleptyki, leki przeciwpsychotyczne II generacji, TMT B, WCST