Empatia studentów wydziału lekarskiego i jej związek z preferowaną specjalizacją medyczną
Poradnia Zdrowia Psychicznego, ZOZ dla Szkół Wyższych PLMA w Łodzi. Dyrektor SP ZOZ PLMA: dr n. med. Zbigniew Muras (Agnieszka Pawełczyk) Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska (Tomasz Pawełczyk) Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Psychologia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownik: prof. UKSW dr hab. Jan Krokos (Jan Bielecki) Correspondence to: Agnieszka Pawełczyk, SP ZOZ PLMA, ul. Rewolucji 1905 37/39, 90-206 Łódź, e-mail: agnieszka.pawelczyk@wp.pl
STRESZCZENIE

Cel pracy: Celem naszych badań była odpowiedź na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy poziomem empatii studentów wydziału lekarskiego a preferowaną przez nich specjalizacją medyczną.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 199 studentów Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi, w tym 124 kobiety i 75 mężczyzn. W grupie badanych 45,23% było na roku V, a 54,77% na roku VI. Średni wiek osób badanych wynosił 24,07 roku (SD=0,92). Poproszono ich o wypełnienie testu psychologicznego oraz ankiety z danymi demograficznymi. Empatię badano za pomocą Kwestionariusza Rozumienia Empatycznego A. Węglińskiego. W analizie statystycznej wykorzystano dwuczynnikową analizę wariancji z testami post hoc zaproponowanymi przez Tukeya.

Wyniki: Przeprowadzone badania wykazały istnienie statystycznie istotnych różnic poziomu empatii w zależności od płci badanych (F=4,755; df=1; p=0,0305) oraz interakcję płci i wybieranej specjalizacji w zakresie wpływu na poziom empatii (F=2,138; df=7; p=0,0417). Nie stwierdzono istotnych związków pomiędzy poziomem empatii a preferowaną przez studentów specjalizacją medyczną, choć wartości statystyk testowych osiągały poziomy bliskie istotności (F=2,001; df=7; p=0,0571). Udowodniono, iż studenci – mężczyźni deklarujący chęć wyboru chirurgii wykazują istotnie mniejszą empatię od studentek – kobiet preferujących specjalizację z psychiatrii, chorób wewnętrznych w podstawowej opiece zdrowotnej lub szpitalu.

Wnioski: Wyniki badania potwierdzają istnienie związku pomiędzy poziomem empatii studentów wydziału lekarskiego a płcią badanych i wskazują na istnienie interakcji pomiędzy płcią a wybieraną specjalizacją. Studenci preferujący chirurgię charakteryzują się istotnie niższym poziomem empatii niż studentki pragnące specjalizować się w zakresie psychiatrii i chorób wewnętrznych.

Słowa kluczowe: studenci medycyny, specjalizacja lekarska, empatia, kształcenie podyplomowe, planowanie kariery