Badanie zależności pomiędzy funkcjami poznawczymi oraz stanem układu sercowo-naczyniowego u chorych na toczeń rumieniowaty układowy bez objawów neuropsychiatrycznych

1 Department of Medical Psychology, Medical University of Lodz, Poland
2 Department of Internal Diseases and Cardiac Rehabilitation, Medical University of Lodz, Poland
3 Department of Dermatology and Venereology, Medical University of Lodz, Poland
Correspondence: Anna Bogaczewicz, MD, PhD, Department of Medical Psychology, Medical University of Lodz, Sterlinga 5, 91-425 Lodz, Poland, tel.: +48 42 630 15 73, +48 42 632 25 94, fax: +48 42 630 15 73, e-mail: anna.bogaczewicz@umed.lodz.pl

Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (4), p. 169–174
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0025
STRESZCZENIE

Cel: Zbadanie zależności pomiędzy poziomem wybranych funkcji poznawczych a zmiennymi echokardiograficznymi u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym. Materiał i metody: Badaniem objęto 24 pacjentki z toczniem rumieniowatym układowym. Do oceny neuropsychologicznej wykorzystano testy metody Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB): Motor Screening Task, Big/Little Circle, Paired Associates Learning, Stockings of Cambridge i Graded Naming Test. Za próg spadku poziomu funkcji poznawczych przyjęto dwa odchylenia standardowe. Funkcje serca badano przy użyciu transtorakalnej echokardiografii. Czynność rozkurczową lewej komory oceniano, wykorzystując iloraz prędkości wczesnego i późnego napływu mitralnego. Wyniki: U 8,3% pacjentów wynik uzyskany w Mean Latency (Motor Screening Task) był niższy niż standardowe zero, podczas gdy wynik Mean Errors (Motor Screening Task) pozostał powyżej standardowego zera. Wyniki uzyskane w testach: Paired Associates Learning, Subsequent Thinking Mean Time (Stockings of Cambridge), Problems Solved in Minimum Moves (Stockings of Cambridge) i Graded Naming Test okazały się niższe od standardowego zera odpowiednio w 79,16%, 26,08%, 70,83% i 87,5% pacjentów. Wartość Mean Initial Thinking Time (Stockings of Cambridge) była powyżej standardowego zera. Obniżenie funkcji poznawczych (dwa odchylenia poniżej standardowego zera) stwierdzono u 4% pacjentów w Paired Associates Learning oraz Graded Naming Test, a u 1% pacjentów w Subsequent Thinking Mean Time (Stockings of Cambridge) i Problems Solved in Minimum Moves (Stockings of Cambridge). Z kolei wyniki uzyskane w Mean Latency (Motor Screening Task), Mean Errors (Motor Screening Task), Big/Little Circle oraz Mean Initial Thinking Time (Stockings of Cambridge) pozostały powyżej standardowego zera. Żaden pacjent nie wykazał objawów dysfunkcji skurczowej lewej komory serca, definiowanej jako frakcja wyrzutowa <55%. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy frakcją wyrzutową i wynikami uzyskanymi w tych badaniach CANTAB, które były niższe niż dwa odchylenia standardowe. Nie wykazano korelacji pomiędzy wczesną i późną komorową prędkością napełnień a wynikami Paired Associates Learning, Stockings of Cambridge oraz Graded Naming Test. Wnioski: Spadek wybranych funkcji poznawczych u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym badanych metodą CANTAB oraz przedstawianych w postaci wyników w testach Paired Associates Learning, Graded Naming Test, Mean Subsequent Thinking Time i Problems Solved in Minimum Moves (Stockings of Cambridge) może wystąpić bez cech niewydolności serca.

Słowa kluczowe: toczeń rumieniowaty układowy, parametry echokardiograficzne, funkcje poznawcze, Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB)