LOGO
EN

Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Unii Europejskiej a działania podejmowane w Polsce – dobre praktyki i ograniczenia

Karolina Kręglewska1,2

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (3), p. 189–196
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0020
PlumX metrics:
Streszczenie

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży należy do ważnych zagadnień podejmowanych w ramach profilaktycznych działań prozdrowotnych w Polsce i całej Unii Europejskiej. Liczne badania wykazały, iż stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nieustannie się pogarsza. Niepokojące dane publikuje Światowa Organizacja Zdrowia: aż u 20% dzieci występują różne problemy psychiczne, stąd potrzeba działań, które ten proces zahamują. Najistotniejszym zadaniem, które wyznaczyły sobie kraje Unii Europejskiej, jest wprowadzenie na szeroką skalę wielopoziomowych działań profilaktycznych skierowanych do całej populacji, określanych mianem profilaktyki uniwersalnej. Poza profilaktyką uniwersalną państwa unijne, także Polska, w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego podejmują działania celowane, kierowane do osób z grupy ryzyka i z już zdiagnozowanymi zaburzeniami. Jest to część opracowanego przez Światową Organizację Zdrowia planu działania na rzecz zdrowia psychicznego na lata 2013–2030, którego celami są: promowanie zdrowia psychicznego, przyspieszanie procesu zdrowienia, zmniejszenie zachorowalności, śmiertelności i niepełnosprawności osób z zaburzeniami psychicznymi. Plan skupia się na poprawie zarządzania w zakresie zdrowia psychicznego oraz zapewnieniu kompleksowych działań na poziomie lokalnym we wszystkich krajach Unii Europejskiej, co niejednokrotnie wymaga od krajów członkowskich zmian legislacyjnych. W Polsce zdrowie psychiczne staje się centralnym punktem działań ogólnokrajowych i lokalnych. Kluczowy jest szybki i bezpłatny dostęp do specjalistów blisko miejsca zamieszkania.

Słowa kluczowe
zdrowie psychiczne, profilaktyka zdrowotna, zaburzenia psychiczne, zaburzenia rozwoju, dobrostan psychiczny, wsparcie rozwoju emocjonalnego