LOGO
EN

Interpretacyjna analiza fenomenologiczna badająca wpływ tożsamości zawodowej na odczuwane samopoczucie lekarzy

Magda Szulik, Moira Cachia

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (4), p. 251–256
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0028
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel: Celem niniejszej pracy jest zrozumienie, w jaki sposób tożsamość zawodowa wpływa na samopoczucie lekarzy. Materiał i metoda: Podejście jakościowe wykorzystujące interpretacyjną analizę fenomenologiczną (Smith i Osborn, 2015) zostało zastosowane w celu przeanalizowania doświadczeń sześciu lekarzy z długim stażem pracy. Częściowo ustrukturyzowane wywiady pogłębione pozwoliły na dogłębne zbadanie, w jaki sposób respondenci rozumieją swoje doświadczenia i uczucia oraz jakie znaczenie przypisują koncepcji swojej tożsamości zawodowej. Wyniki: Na podstawie danych zidentyfikowano trzy tematy nadrzędne, reprezentujące tożsamość zawodową, tożsamość osobistą i procesy tworzenia sensu. Temat tożsamości zawodowej koncentrował się wokół danych dotyczących cech lekarzy, takich jak życzliwość i poczucie zaangażowania. Temat tożsamości osobistej wyróżniał różne sposoby, w jakie uczestnicy myśleli i oceniali siebie. Wątek tworzenia sensu nawiązywał do doświadczenia związanego z przetwarzaniem poznawczym i dysonansem poznawczym lekarzy. Wyniki sugerują, że tożsamość zawodowa miała istotny wpływ na postrzegane samopoczucie lekarzy. Wnioski: Niniejsze badanie ma zarówno implikacje teoretyczne – ważne dla badania tożsamości zawodowej lekarzy – jak i praktyczne – jego rezultaty sugerują, że rozwój tożsamości zawodowej może pozytywnie oddziaływać na samopoczucie lekarzy. Jednak niektóre wymiary tożsamości lekarzy, takie jak zaangażowanie czy samoocena, mogą negatywnie wpływać na ich samopoczucie. Aspekty te należy uwzględnić w przyszłych programach kształcenia studentów medycyny.

Słowa kluczowe
lekarze, tożsamość zawodowa, samopoczucie, badania jakościowe, interpretacyjna analiza fenomenologiczna