LOGO
EN

15-letnie porównawcze badania katamnestyczne schizofrenii młodzieńczej oraz ostrych i przemijających zaburzeń psychotycznych z początkiem w okresie młodzieńczym

Katarzyna Ślosarczyk, Mariusz Ślosarczyk

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (1), p. 12–17
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0002
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel pracy: W literaturze przedmiotu rzadko spotyka się porównawcze badania katamnestyczne nad przebiegiem z jednej strony schizofrenii młodzieńczej, a z drugiej zespołów rozpoznawanych wyjściowo jako ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne w okresie młodzieńczym. W niniejszej analizie autorzy porównują przebieg tych zespołów w oparciu o wybrane wskaźniki kliniczne i społeczne. Materiał i metody: 34 pacjentów hospitalizowanych w okresie dojrzewania (punkt 1) z powodu schizofrenii (11 osób) oraz z powodu ostrych i przemijających zaburzeń psychotycznych (23 osób – obie diagnozy wg kryteriów ICD-10) zostało powtórnie zbadanych 15 lat później (punkt 2). Oceny dokonywano w oparciu o badanie psychiatryczne, a także ankiety, listy oraz kwerendę w wybranych szpitalach i oddziałach psychiatrycznych. Wyniki: Badani z grupy z wyjściową diagnozą schizofrenii po 15 latach ujawnili znacząco wyższe nasilenie objawów schizofrenii, w szczególności osiowych objawów tej choroby, a także wyższe nasilenie deficytów poznawczych. Częściej i dłużej byli psychiatrycznie hospitalizowani w okresie katamnestycznym, przy czym różnica ta bardziej zaznaczała się w podokresie pierwszych 5 lat po hospitalizacji. Osoby te w punkcie 2 ujawniały głębszą regresję, niższy poziom wglądu, uboższe życie zawodowe oraz znacznie częściej niż badani z drugiej grupy uzyskiwali diagnozę schizofrenii. Wnioski: Diagnoza schizofrenii młodzieńczej jest rokowniczo znacznie bardziej obciążająca zarówno w obszarze parametrów klinicznych, jak i społecznych niż diagnoza ostrych i przemijających zaburzeń psychotycznych postawiona w tym samym okresie rozwojowym.

Słowa kluczowe
schizofrenia, spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne, adolescencja, rokowanie