LOGO
EN

Adaptacja międzykulturowa i walidacja brazylijsko-portugalskiej wersji Skali Dezadaptacyjnego Marzycielstwa (BMDS-16)

Ramiro Figueiredo Catelan1,2, Ágnes Zsila3,4, Igor J. Pietkiewicz5, Antonio Egidio Nardi2

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (3), p. 129–140
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0018
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Fantazjowanie to naturalne doświadczenie psychiczne, podczas którego ludzie tworzą w umyśle historie i obrazy, wyobrażając je sobie tak, jakby były prawdziwe, chociaż wiedzą, że są jedynie wyobraźnią. Z drugiej strony dezadaptacyjne marzycielstwo (maladaptive daydreaming) to nadmierne i kompulsywne angażowanie się w fantazje, które zastępuje interakcje międzyludzkie i upośledza funkcjonowanie szkolne, interpersonalne lub zawodowe. Do jego pomiaru służy 16-punktowa Skala Dezadaptacyjnego Marzycielstwa (Maladaptive Daydreaming Scale, MDS-16), którą przetłumaczono na 39 języków, ale tylko osiem poddano walidacji. W niniejszym badaniu sprawdzono właściwości psychometryczne brazylijskiej wersji tej skali (BMDS-16). Materiał i metody: W badaniu uczestniczyło łącznie 2682 dorosłych Brazylijczyków (78% kobiet; M = 26,6 roku, odchylenie standardowe, standard deviation, SD = 7,0). Eksploracyjne i konfirmacyjne analizy czynnikowe potwierdziły trójczynnikową strukturę BMDS-16 o zadowalających wskaźnikach rzetelności. Wyniki: Dezadaptacyjne marzycielstwo miało dodatnią i umiarkowaną korelację z objawami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi oraz dodatnią, ale słabą z doświadczeniami dysocjacyjnymi. W wyniku analizy profili ukrytych zaproponowano punkt odcięcia dla dezadaptacyjnego marzycielstwa wynoszący 63. Na podstawie tego wyniku można przyjąć, że 18,6% naszej próby cechowało dezadaptacyjne marzycielstwo. Rzetelność ogólna skali była dobra (ω McDonalda = 0,93; α Cronbacha = 0,90). Wnioski: Skala BMDS-16 wykazała solidne właściwości psychometryczne i jest przydatna do ogólnego użytku w ocenie dezadaptacyjnego marzycielstwa. Należy dokładnie badać skłonność do marzycielstwa u osób z wynikami powyżej 63, gdyż mogą one wykorzystywać fantazjowanie w sposób dezadaptacyjny, upośledzający codzienne funkcjonowanie i potencjalnie kolidujący z leczeniem.

Słowa kluczowe
dezadaptacyjne marzycielstwo, zaburzenia koncentracji uwagi, absorpcja, amnezja, ocena kliniczna