LOGO
pl en

O czasopiśmie

„Psychiatria i Psychologia Kliniczna” („Journal of Psychiatry and Clinical Psychology”) – Psychiatr Psychol Klin – jest recenzowanym międzynarodowym czasopismem naukowym, wydawa­nym nieprzerwanie od 2001 roku, dostępnym w postaci elektronicznej – m.in. na stronie czasopisma www.psychiatria.com.pl – bez opłat i innych barier na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND).

W kwartalniku publikowane są prace oryginalne, w tym metaanalizy, poglądowe i kazuistyczne stanowiące istotny wkład w rozwój psychiatrii i psychologii kli­nicznej, a także aktualne informacje o pracach towarzystw medycznych, w tym rekomendacje (guidelines) i uzgodnienia (consensus statements), komentarze redakcyjne – dotyczące konkretnych artykułów, doniesienia wstępne (short communications), doniesienia i materiały z kongresów międzynarodowych, listy do redakcji, informacje o nowych produktach medycznych, streszczenia i omówienia artykułów publikowanych w innych cza­sopismach naukowych, przeglądy książek i innych publikacji.

Prace oryginalne publikujemy w języku angielskim (preferowa­nym w czasopiśmie), prace poglądowe i opisy przypadku oraz inne typy prac – w języku angielskim lub polskim.

Redaktor naczelny: Tomasz Sobów, prof. nadzw., dr hab.

Patronat: Sekcja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

Wydajemy także kwartalniki:

Brak opłat za proces recenzji i publikację.