LOGO
pl en

Rodzaje uczestnictwa rodziców we wspomaganiu rozwoju dziecka na wczesnym etapie jego życia

Barbara Chojnacka-Synaszko

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (4), p. 204–216
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0028
Streszczenie

W zależności od tego, jak rodzice angażują się w działania na rzecz wspomagania rozwoju dziecka, mogą różnicować swoje szanse na doskonalenie sposobów postępowania opiekuńczo-wychowawczo-terapeutycznego. Celem podjętych badań było poznanie opinii rodziców dzieci objętych wczesną interwencją bądź wczesnym wspomaganiem rozwoju na temat własnego współudziału w tych procesach oraz wskazanie, które rodzaje uczestnictwa – czynne czy bierne – rodzice wybierają. Materiał empiryczny uzyskano podczas badań sondażowych z zastosowaniem ankiety, przeprowadzonych w maju 2015 i w czerwcu 2016 roku. W badaniach uczestniczyło 143 rodziców. Respondenci nie tylko biorą pod uwagę zalecenia specjalistów z danej placówki (96,5%), lecz także samodzielnie poszukują informacji na temat działań wspierających rozwój dziecka i podejmują je w ramach codziennych czynności opiekuńczo-wychowawczych (88,8%). Znaczna część badanych (65%) samorzutnie konsultuje ze specjalistami z placówki swoje podejście w pracy z dzieckiem, jak również każdorazowo przebywa wraz z nim na zajęciach organizowanych w placówce (63,65%). Zdecydowana większość rodziców (90,2%) łączy formy czynnego uczestnictwa z bierną partycypacją w działaniach o charakterze wspomagającym. Każdy dorosły przejawia bierne uczestnictwo we wspomaganiu rozwoju dziecka w domu z inspiracji specjalistów. Zachodzi konieczność wzmacniania czynnego zaangażowania rodziców w sytuację dziecka na terenie instytucji wspomagającej oraz ich biernego zaangażowania w sytuację dziecka na terenie instytucji z inicjatywy specjalistów.

Słowa kluczowe
wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, czynne/bierne uczestnictwo rodziców we wspomaganiu rozwoju dziecka