Uwarunkowania prób samobójczych w grupie studentów – program profilaktyczny prowadzony na uniwersytecie
Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, Polska
Adres do korespondencji: Marlena Stradomska, Instytut Psychologii UMCS, pl. Litewski 5, 20-080 Lublin, e-mail: stradomskamarlena@onet.pl
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (3), p. 293–307
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0031
STRESZCZENIE

Cel: Artykuł podsumowuje wyniki badań przeprowadzonych w latach 2017–2019. Cel badań stanowiła analiza uwarunkowań prób samobójczych podejmowanych w okresie wczesnej i średniej dorosłości. Materiał i metody: Grupa badana składała się z 425 osób – losowo wybranych studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Początkowo badania realizowano w ramach współpracy z Zespołem ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych UMCS. Następnie zostały one rozszerzone z powodu dużego zapotrzebowania na aktualną wiedzę dotyczącą profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego na uniwersytecie. Wiek badanych mieścił się w przedziale 18–31 lat. Przedstawiciele poszczególnych wydziałów pochodzili z województw lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i mazowieckiego. Wyniki poddano analizie ilościowej i jakościowej. Wyniki: Analiza wskazuje, że aż 93,6% badanych nie wie, dokąd można udać się po darmową pomoc psychologiczną na uniwersytecie. Zdaniem ponad połowy uczestników badania zachowania suicydalne u studentów mogą zostać wywołane przez efekt Wertera, czyli chęć naśladowania podobnego czynu (68,5%). Studenci uważają, że kontakty społeczne podczas nauki akademickiej stają się coraz bardziej ograniczone; wiele osób nie reaguje na problemy innych, a sytuacje zagrażające życiu często są ignorowane (52,5%). Wnioski: Istnieje potrzeba edukacji i profilaktyki, a także rozbudzenia zainteresowania społecznego tematyką autodestrukcji, prób samobójczych oraz innych zachowań zagrażających zdrowiu i życiu jednostki.

Słowa kluczowe: samobójstwo, profilaktyka, uniwersytet, studenci