LOGO
pl en

Ocena picia ryzykownego i szkodliwego oraz uzależnienia od alkoholu wśród adwokatów

Katarzyna S. Chrobak-Kasprzyk1, Jadwiga Jośko-Ochojska2

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (4), p. 259–266
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0032
Streszczenie

Wstęp: O uzależnieniu od alkoholu, piciu ryzykownym lub szkodliwym w grupie polskich adwokatów wiadomo niewiele. Z badań przeprowadzonych w innych krajach wynika, że ryzyko uzależnienia jest wśród adwokatów wyższe niż w populacji ogólnej czy w innych grupach zawodowych. Cel pracy: Celami badania były określenie modelu picia alkoholu w grupie polskich adwokatów oraz identyfikacja czynników związanych z piciem. Materiał i metody: Badaniem objęto 206 adwokatów (102 kobiety i 104 mężczyzn) w wieku 29–84 lat. Użyto testu przesiewowego AUDIT, opracowanego przez Światową Organizację Zdrowia. Wyniki: Spośród badanych adwokatów 22,33% pije ryzykownie lub szkodliwie, w tym u blisko 3% wynik może wskazywać na uzależnienie. Wykazano, że płeć różnicuje model spożywania alkoholu: wyższe wartości średnich (różnica istotna statystycznie) uzyskano dla mężczyzn (p = 0,002). Dowiedziono, iż na model picia mają wpływ stan cywilny i posiadanie dzieci (p = 0,000033). Nie wykazano korelacji między liczbą godzin pracy w tygodniu a modelem picia alkoholu (p = 0,169, r = 0,10). Wraz ze wzrostem wieku badanych i stażu pracy malała liczba punktów w skali AUDIT (p = 0,021, r = −0,16). Wnioski: Prezentowane badanie jest pierwszą medyczną oceną zjawiska picia alkoholu wśród adwokatów w Polsce. Adwokaci to grupa zawodowa, która niechętnie poddaje się badaniom, a jednocześnie grupa wysokiego ryzyka problemowego używania alkoholu. Wyniki badań przesiewowych dowodzą, że istnieje konieczność pogłębionej diagnostyki w kierunku uzależnienia od alkoholu oraz stworzenia programów edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych uwzględniających specyfikę wykonywanego zawodu.

Słowa kluczowe
picie szkodliwe, picie ryzykowne, adwokaci, uzależnienia, alkohol, AUDIT