LOGO
pl en

Retrospektywna ocena postaw rodziców w grupie osób uzależnionych i nieuzależnionych od alkoholu

Ewa Wojtynkiewicz

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (4), p. 241–258
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0031
Streszczenie

Cel: Celem badań było sprawdzenie, czy grupy osób uzależnionych od alkoholu i nieuzależnionych różnią się w zakresie retrospektywnej oceny postaw rodziców (badanie 1) oraz czy osoby uzależnione od alkoholu mające i niemające uzależnionego rodzica różnią się w retrospektywnej ocenie ich postaw (badanie 2). Materiał i metoda:badaniu 1 uczestniczyło 121 osób uzależnionych od alkoholu i 121 osób bez uzależnienia (w obu grupach po 37 kobiet i 84 mężczyzn). W badaniu 2 udział wzięło 221 osób uzależnionych od alkoholu (55 kobiet i 166 mężczyzn). Zastosowano Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc) Mieczysława Plopy oraz Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych AUDIT. Wyniki:badaniu 1 wykazano, iż osoby uzależnione od alkoholu uzyskują wyższe wyniki niż nieuzależnione w zakresie zmiennych Matka Ochranianie, Ojciec Wymaganie i Ojciec Niekonsekwencja oraz niższe w zakresie zmiennych Ojciec Akceptacja/Odrzucenie i Ojciec Autonomia. W badaniu 2 stwierdzono, że kobiety uzależnione od alkoholu, w których rodzinie pochodzenia występowało uzależnienie od alkoholu, osiągają niższe wyniki w zakresie zmiennych Matka Akceptacja/Odrzucenie, Ojciec Akceptacja/Odrzucenie, Ojciec Autonomia i Ojciec Ochranianie w porównaniu z kobietami uzależnionymi, w których rodzinie ono nie występowało. Z kolei mężczyźni uzależnieni od alkoholu, w których rodzinie pochodzenia występowało uzależnienie od alkoholu, uzyskują niższe wyniki w zakresie zmiennej Ojciec Akceptacja/Odrzucenie oraz wyższe w zakresie zmiennych Ojciec Wymaganie i Ojciec Niekonsekwencja w porównaniu z mężczyznami uzależnionymi, w których rodzinie ono nie występowało. Wnioski: Osoby uzależnione od alkoholu bardziej niekorzystnie niż nieuzależnione oceniają postawę ojca. Posiadanie przez osoby uzależnione od alkoholu uzależnionego rodzica różnicuje głównie retrospektywną ocenę ojca.

Słowa kluczowe
postawy rodzicielskie, postawa rodzicielska matki, postawa rodzicielska ojca, uzależnienie od alkoholu